ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Полезна информация

БИ ЕР СИ ДЖОБ СЪЛЮШЪН ЕООД ( „Дружеството“ или „ние“ ) предприема всички необходими мерки във връзка с правата за поверителност на нашите потребители и клиенти. В случай че сте гражданин на ЕС, настоящата Политика ( „Политика“ ) има за цел да Ви предостави резюме на вашите права, съгласно Общия регламент за защита на данните на ЕС ( „GDPR“ ). 

В случай, че желаете да подадете заявка за упражняване на правата си, моля свържете се с нашето длъжностно лице по защита на личните данни на:  office@gmpconsult.bg

ПРАВО НА ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Субектите на данни имат право да разберат кои са Дружеството и неговите партньори и защо и как обработват личните данни. Правото на основна информация включва, без ограничения, правото да се знае самоличността на администратора на данни, причините и основанията за обработване на лични данни, както и всякаква друга информация, необходима за осигуряване на честна и прозрачна обработка на лични данни.

ПРАВО НА ДОСТЪП

Субектите на данни имат право да получат потвърждение от Дружеството, че то обработва определени лични данни, свързани със субекта на данни, и право да получат копие от тази информация, заедно с други подробности за това как и защо Дружеството използва информацията на субекта на данни. След като верността и целесъобразността на заявката за достъп бъде констатирана от страна на Дружеството, ние ще Ви предоставим в рамките на срока, предвиден от закона: потвърждение за обработка, копие на личните данни или описание на личните данни и категории на обработваните данни, целта, за която се съхраняват и обработват такива данни, и подробности за източника на личните данни, ако не са предоставени от субекта на данните.

ПРАВО НА КОРЕКЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Дружеството трябва да гарантира, че всички лични данни, които то притежава и използва за субекта на данните, са верни . Ако такива данни не са точни, субектът на данните има право да изисква от Дружеството да актуализира такива данни, така че да са точни. Освен това, ако Дружеството е предало невярна информация за субект на данни на трета страна, субектът на данните има право да задължи Дружеството да информира тези трети страни, че тази информация трябва да бъде актуализирана. 

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ

Субектите на данни имат право да изискват от Дружеството да изтрие определени лични данни, ако са изпълнени определени условия. Дружеството е законово задължено да изпълни искане за изтриване на лични данни, ако:

 • данните вече не са необходими за първоначалната цел и не съществува нова законна цел за продължаване на обработката;  
 • законното основание за обработка е съгласието на субекта на данните и такова съгласие се оттегля;
 • субектът на данните упражнява правото си да възрази срещу обработката на личните му данни от страна на Дружеството и Дружеството няма налични основания за обработка на данните;
 • личните данни се обработват незаконно; или изтриването на данните е необходимо, за да се спази приложимото законодателство.

Освен това, ако Дружеството е предало лични данни на трета страна, субектът на данни също има право да задължи Дружеството да информира тези трети страни, че информацията трябва да бъде изтрита. Правото на изтриване не е абсолютно. Дори ако субектът на данни попада в една от категориите, описани по-горе, Дружеството има право да отхвърли заявката на субекта на данни и да продължи да обработва данни, ако такава обработка е:  

 • необходима за спазване на законовите задължения;
 • необходима за установяване, упражняване или защита на правни искове.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

В случай, че Дружеството обработва лични данни въз основа на това, че има законен интерес да го направи, субектът на данните има право да възрази срещу обработването на такива основания. Независимо от получаването на такова възражение, на Дружеството ще бъде разрешено да продължи да обработва личните данни на субекта на данни, ако:  

 • има убедителни, легитимни основания за обработка на информацията; или
 • данните са необходими за установяване, упражняване или защита на правна претенция, иск или др., във връзка с приложимите закони и разпоредби.

ПРАВО НА ОГРАНИЧЕНИЕ

Субектът на данни може да ограничи целите, за които могат да се обработват личните му данни. Нашите дейности по обработка могат да бъдат ограничени, ако:

 • точността на данните се оспорва;
 • обработването е незаконно и субектът на данни изисква ограничение вместо изтриване;
 • Дружеството вече не се нуждае от данните за първоначалната им цел, но те все още се изискват за установяване, упражняване или защита на законни права; или
 • разглеждане на важни основания в контекста на искане за изтриване.

ПРАВО НА ТРАНСФЕР НА ДАННИ

Субектът на данни може да поиска от Дружеството да изпрати или „пренесе“ неговите лични данни на друго лице. Правата за преносимост се прилагат само ако въпросните данни са предоставени от субекта на данните на Дружеството, обработват се автоматично и въз основа на законово основание или съгласие, или във връзка с изпълнение на договор.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ СЪОБЩЕНИЯ

В случай че получава нежелани маркетингови съобщения по имейл или чрез други електронни методи, субектът на данни има право да изиска преустановяването на такива съобщения.

Ако имате някакви запитвания, свързани с нашата Политика за защита на данните, моля, свържете се с нашето ДЛЗД на адрес: office@gmpconsult.bg. Имайте предвид, че можете да се информирате за правата си като се свържете с нас по какъвто и да е начин, но за да упражните което и да е от тях и за да можем да потвърдим вашата самоличност, ще трябва да го направите в писмена форма.